Hoppa till innehållet
Avrapportering: Användning av grönlutsslam och aska i barriärkonstruktion
25 maj 2020

Avrapportering: Användning av grönlutsslam och aska i barriärkonstruktion

GREEN NORTH

Delprojekt: A4.3.3. Utvärdering av sluttäckning med restprodukter från papperstillverkning
Delprojektledare: Lale Andreas, Avfallsteknik, Luleå tekniska universitet, laan@ltu.se
Industripartners: RagnSells AB, SCA Obbola AB

Problem
Användningen av restprodukter i konstruktioner har testats tidigare dock bara i enstaka fall valide­rats i full skala och under verkliga för­hållan­den. Dess­utom är ut­vär­deringen ofta inte till­räcklig då uppfölj­nings­perio­den varit för kort och viktiga miljö­faktorer inte har beak­tats.

Syfte
Syftet med detta projekt var att få en bredare och mera detaljerad bild av en deponisluttäckning byggd med restprodukter av­seende materialens funktion, långtids­stabilitet och påverkan på lak- och dränvatten.

Resultat, lärdomar och framtidsplaner
Sluttäckningen uppfyller kraven avseende meka­nisk och kemisk stabilitet och minskar vatten­intrång i samt gasemissioner från deponin. Den förväntade mängden lakvatten från deponin efter täckning ligger på mindre än hälften av deponi­för­ord­ningens gräns­värde.

Kvalitén på vattnet som passerar sluttäckningen vari­erar mellan olika provpunkter men är överlag bra med låga halter föroreningar. Något högre kon­cen­trationer av TOC, sulfat, ammonium, koppar, nickel och zink ob­ser­­verades i de nyare delarna av täckningen.

Dessa förväntas avta till samma låga nivåer som i de äldre delarna, vilket dock kommer att ta tid (år till år­tion­den) på grund av de låga flödena.

Relaterad till kvalitén på lakvattnet efter passagen genom deponin är utlakningen från sluttäckningen mar­ginell, och eftersom deponilakvattnet ändå behö­ver rening under några årtionden, bedöms användnin­gen av restprodukter i sluttäckningen som en resurs­effek­tiv lösning.

Uppföljningen av sluttäck­nin­gen kommer att vara en del av kontroll­programmet även under depo­nins efter­behand­lings­tid.

 

Ta del av en utfylligare slutrapport för detta delprojekt och även andra test- och demonstrationsprojekt inom ramen för Green North genom att klicka här


Fler artiklar

Projektledaren har ordet: Green North önskar trevlig sommar, summerar och planerar framåt

26 juni 2020
Green North har under de senaste åren getts möjlighet att utveckla nya samarbetsmodeller för demonstration och utveckling av ny mijöteknik i...

Avrapportering: T3 Modellen

26 maj 2020
Företag har ett behov av kunskapsbaserad utveckling, medan miljöforskning ska ha relevans för regionen. För att underlätta samverkan mellan...

Avrapportering: Förbättrad behandlingsmetod för slaggrus

22 maj 2020
GREEN NORTH Delprojekt: A4.3.2. Förbättrad behandlingsmetod för slaggrusDelprojektledare: Lale Andreas, Avfallsteknik, Luleå tekniska universitet,...


Samverkansparter

Finansiärer

 • Bodens Energi
 • SCA Obbola
 • Ragn-sells
 • Dåva DAC
 • D-Tox
 • Piteå Såg och Hyvleri
 • Geogen AB
 • Spinchem
 • Piteå Science Park
 • Luleå MiljöResurs AB
 • Envix
 • Robertsfors kommun
 • Nordmaling kommun
 • Bodens kommun
By Formsmedjan. Powered by Yago
Var med
och
förändra