Hoppa till innehållet

Om Green North

Green North vill generera smart tillväxt och samverkan.

Detta genom att samla regionala tillgångar vid en miljöteknisk innovations- och resursplattform som skapar kunskapsbryggor mellan företag, akademi och samhälle. Green North är ett samverkansprojekt mellan Umeå Universitet, Luleå Tekniska Universitet, MTC AB och Formsmedjan AB. Syftet med projektet är att stärka och effektivisera den miljötekniska branschen i norra Norrland via en innovations- och resursplattform som ska stimulera utvecklingen.

Projektet är uppdelat i delmål där det, bland annat, ska arbetas med att införa nya metoder för utvecklingsarbete mellan SME, universitet och samhälle, genomföras ett antal tillämpningsprojekt och stärka SME genom kompetenshöjning och specialisering.

Green North som innovations- och resursplattform förväntas utvecklas till ett känt varumärke regionalt, nationellt och internationellt. Green North ska förknippas med framsynta miljötekniska produkter samt tjänster, transparenta och effektiva processer som stödjer samverkan i affärsutveckling och innovation.

För det regionala näringslivet bidrar Green North till en ökad konkurrenskraft genom bättre forskningsanknytning, effektivare utvecklingsprocesser och ett bredare nätverk. Green North ger även regionen en högre självförsörjningsgrad inom kompetensområdet.

Green North har en total budget på 23,4 miljoner kronor. Huvudfinansiär är Tillväxtverket som beviljat stöd om 11,7 Mkr ur den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Betydande offentlig medfinansiering har också erhållits från Region Västerbotten, Umeå kommun, Luleå kommun samt Norrbotten Läns Landsting. Övrig finansiering sker genom kontant och in-kind-finansiering av medverkande parter. Projektet pågår mellan den 1 september 2016 och den 31 oktober 2020.


Samverkansparter

Finansiärer

 • Bodens Energi
 • SCA Obbola
 • Ragn-sells
 • Dåva DAC
 • D-Tox
 • Piteå Såg och Hyvleri
 • Geogen AB
 • Spinchem
 • Piteå Science Park
 • Luleå MiljöResurs AB
 • Envix
 • Robertsfors kommun
 • Nordmaling kommun
 • Bodens kommun
By Formsmedjan. Powered by Yago
Var med
och
förändra