Hoppa till innehållet
Effektivt nyttjande av massa- och pappersindustrins restslam

Effektivt nyttjande av massa- och pappersindustrins restslam 

Syftet med delprojektet är att effektivare utnyttja energiinnehållet i restslam från processerna i massa- och pappersbruk i Norrland. Detta kan, bland annat, göras genom förbättrad samförbränning för att därmed utnyttja potentialen till effektiv förbränning i brukens biobränslepannor. Ytterligare ett syfte är att återvinna och/eller utnyttja det fosfor som finns i slammen, särskilt då bioslam.

Målsättningen är att via teoretisk och experimentell kunskapsuppbyggnad i labskala demonstrera samförbränningspotentialen mellan restslam, kalkrika restprodukter och bark/hyggesavfall samt mellan olika slam i fullskaleanläggningar. Detta för att minska slaggproblematik, beläggningsbildning på värmeöverförande ytor, korrosionsproblem samt problematiska gasformiga och partikulära emissioner.
Dessutom kommer projektet att:
- Visa på möjligheten att tekniskt återvinna fosfor från olika förbränningsaskor.
- Undersöka biotillgänglighet och utlakningsbenägenhet av fosfor i förbränningsaskorna för direkt askåterföring.
-
Uppskatta det ekonomiska och miljömässiga värdet/potentialen för en ökad energiutvinning, sameldningsfördelar och för de utvecklade restprodukterna (fosforutvinning). 


Inledningsvis tittas det på en effektivare och miljövänligare samförbränning av skogsindustriellt slam genom reduktion av askrelaterade problem.   Kunskapsuppbyggnad sker här genom modellering och kontrollerade förbränningsförsök i bänkskala. Innehåll av askbildande element i skogsindustriellt slam och restprodukter kartläggs med nya analyser och med stöd av data från tidigare projekt. Slutsatsen ger förslag på intressanta bränslemixar och driftparameterinställningar för att reducera askrelaterade driftsproblem såväl som smärre modifiering av befintlig teknik.

Projektet fortgår med kompletterande termokemiska beräkningar som grund till design av intressanta askmixar avseende fosforåtervinning i bänkskaleförsöken. Detta ger förslag på intressanta bränslemixar, såväl som smärre modifiering av befintlig teknik för att optimera fosfatspeciationen och reducera tungmetallinnehåll i bildade förbränningsaskor.

Arbetspaketet resulterar i ett underlag för teknoekonomiska och miljömässiga bedömningar och därefter demonstrationsförsök i full skala i samarbete med SCA Obbola och SCA Munksund med intressanta bränslemixer av slamblandningar och skogsbränslen. Ask- och partikelfraktioner, beläggnings och, eller, korrosionsproblematik karaktäriseras härmed. Bildade askfraktioner karaktäriseras genom kemisk analys samt laknings- och växtförsök.
Ett förslag till sameldningsstrategier som kan leda till förbättrad bränsleekonomi samt miljömässiga fördelar genom exempelvis fosforåtervinning blir slutligen det samlade resultatet av projektet.

Kontakt

Nils Skoglund
Forskningsingenjör vid Umu och Ltu
Delprojektledare A4:2:1 Effektivt resursutnyttjande av massa- och pappersindustrins restslam.
E-post. nils.skoglund@umu.se
Tel. 090- 786 68 01

Projektstatus

Det finns inga relaterade artiklar.

Samverkansparter

Finansiärer

 • Bodens Energi
 • SCA Obbola
 • Ragn-sells
 • Dåva DAC
 • D-Tox
 • Piteå Såg och Hyvleri
 • Geogen AB
 • Spinchem
 • Piteå Science Park
 • Luleå MiljöResurs AB
 • Envix
 • Robertsfors kommun
 • Nordmaling kommun
 • Bodens kommun
Var med
och
förändra