Hoppa till innehållet
Kostnadseffektiv klimatneutral stabilisering av rötslam

Kostnadseffektiv klimatneutral stabilisering av rötslam


Liksom flertalet svenska kommuner har Nordmaling ett identifierat problem med hantering av slam från avloppsreningsanläggning. Efter avvattning i slamlaguner vid reningsverket och återföring av lakat vatten till befintlig avloppreningsanläggning når slammet en fuktighetsgrad av ca 18 procent – vilket kan lämpa sig för spridning som gödsel.


Innehållet av mikrobiologiska och kemiska föroreningar är dock identifierade hinder för användning som gödsel på odlingsmark och ett motstånd finns även mot användning som gödning i skogsmark, och parkmark, i närheten av områden för fritidshusbebyggelse och rekreation.

Försök planeras nu med inblandning av delvis förmultnad, finfördelat organiskt virkesspill från fabriken i Rundvik. Syftet är att ytterligare sänka vattenhalten och anpassa blandningen som sedan läggs som täckskikt på den nedlagda (2001) deponianläggningen i Bratthalla, Nordmaling.


I denna fas finns stora möjligheter att även få kontroll över vilka kemiska föroreningar som finns i rötslammet och hur dessa kan brytas ner. Ett blandningsförsök med slam, organiskt timmeravfall och andra möjliga adsorbenter genomförs. Målet är att fastställa ramarna för optimala proportioner mellan slam och tillsatser, samt optimala reaktionsförhållanden med avseende på temperatur och vattenhalt.

Blandningsförsöken kan genomföras i laboratorieskala eller utomhus på hårdgjord yta (asfalt/betong) med kontrollerad genomsläpplighet för föroreningar i lakvatten. Utvärdering av resultatet görs genom kemisk analys av valda kemiska föroreningar i lakvatten från blandningarna samt, om möjligt, genom mätning av faktisk giftverkan enligt EU:s avfallsdirektiv.


Inblandning i slam, kolbaserat adsorbent och tilläggskemikalier görs i containers om cirka 50 liter. Blandningarna får reagera under en längre tid (ca 6 månader) varvid lakvattenprover tas för kemiskt analys. Kemisk analys utförs tills jämnviktsläge i koncentration av störande kemikalier kan ses. Kemisk screening av obehandlat slam görs hos certifierat laboratorium för att identifiera kritiska miljöstörande kemikalier.
Fokus kommer därefter att ligga på dessa kritiska kemikalier i efterföljande analyser samt följande toxikologisk analys. En toxikologisk analys av kvarvarande problematiska miljökemikalier kan ge ytterligare ledtrådar till förbättringar av behandling av slam.

 

Kontakt

Per Leffler
Ägare D-tox
Delprojektledare A4:1:3 Kostnadseffektiv klimatneutral stabilisering av rötslam.
E-post. per.leffler@gmail.com
Tel. 070-686 82 30

Projektstatus

Det finns inga relaterade artiklar.

Samverkansparter

Finansiärer

 • Bodens Energi
 • SCA Obbola
 • Ragn-sells
 • Dåva DAC
 • D-Tox
 • Piteå Såg och Hyvleri
 • Geogen AB
 • Spinchem
 • Piteå Science Park
 • Luleå MiljöResurs AB
 • Envix
 • Robertsfors kommun
 • Nordmaling kommun
 • Bodens kommun
Var med
och
förändra