Hoppa till innehållet

Jämställdhet

 

Statistik, omvärldsbevakning och problemanalys.

Generellt är branschen mansdominerad och 2013 var andelen kvinnor endast 25 procent och andelen kvinnor har i det närmast e varit konstant sedan 2003. Gällande specifika test- och demonstrationsmiljöer inom Miljö och Miljöteknik så visar en sammanställning på 42 miljöer i landet varav endast fem i norra Sverige, två i Västerbotten och tre i Norrbotten. Tyvärr saknar denna analys könsfördelad statistik. 


Delar av miljösektorn kan kopplas till branscher som traditionellt är mansdominerade, exempelvis bygg, anläggning och transport. I norra Sverige är situationen om än mer mansdominerad med koppling till den tunga basindustrin och antalet miljöteknikföretag är få, jämfört med andra regioner i landet. Vid en bredare titt visar dock, exempelvis, miljökonsultbranschen en något bättre situation då den under senare år rekryterat fler med akademisk bakgrund, som därmed medfört att fler kvinnor anställts i en traditionellt mansdominerad teknikbransch.

Problemen är således flera. Inte minst finns det för få miljöteknikföretag och andra specialiserade företag som kan skapa en arbetsmarknad som lockar både män och kvinnor i norra Sverige. Specifik test- och demonstrationsinfrastrukturer är även de väldigt få i norra Sverige och inom den nisch so m GREEN NORTH företräder finns för närvarande ingen. Vidare så finns för få samarbeten med kunskapsutbyte mellan universitet och företag för utveckling.


Projektets
målgrupper

Målgruppen för GREEN NORTH är de aktörer som gemensamt bygger den resursplattform som projektet ska erbjuda – kommuner, företag och forskare samt regionens samtliga aktörer i nämnda och angränsande kategorier. GREEN NORTH siktar även på att nå målgrupper som inte direkt involveras i plattformens utveckling som, exempelvis, intresserad allmänhet, utbildningsverksamhet utanför universitet och miljötillsynsmyndigheter.

De aktörer som kommer att delta i skapandet av innovations- och resursplattformen har i dag en mycket differentierad grad av jämställdhet. Vissa aktörer på entreprenör-sidan är kraftigt mansdominerade medan andra (exempelvis vid universiteten} har en betydligt jämnare könsfördelning. Inom GREEN NORTH avser vi att sammanfoga olika aktörer på ett sådant sätt att innovations- och resursplattformen skapar samverkan och utveckling där både kvinnor och män deltar.

Projektet ska säkerställa att både män och kvinnor nås av dessa insatser.

Projektets aktiviteter ska därför, så långt det bara är möjligt, omfatta och riktas till både kvinnor och män. Hög medvetandegrad av jämställdintegrering ska nås genom ökad kunskap om jämställdhetsfrågor. Vi är övertygade om att interaktion mellan universitetet, företag och övriga samhälle kommer att ha en mycket gynnsam utveckling mot en jämnare könsfördelning. Inte minst via den relativt större andel kvinnor som medverkar från akademi jämfört med bransch.

 

Projektets säkerställande av kompetens inom jämställdhetsintegrering

Personer som är verksamma 25 procent, eller mer, av sin arbetstid inom projektet ska genomgå en obligatorisk utbildning i jämställdhetsintegrering som genomförs av extern konsult. Projektledare, biträdande projektledare och övriga verksamma i en central funktion ska, om hen saknar utbildning i jämställdhetsintegrering, genomgå utbildning direkt vid projektstart. Utbildningar kommer regelbundet att genomföras vid återkommande tillfällen då nya personer förväntas ansluta. Det åligger projektledaren att uppmärksamma när behov av utbildning för nya medarbetare finns.

 

Säkerställande att alla aktörer känner till jämställdhetsperspektivet

Jämställdhetsintegrering handlar om kunskap, tydliggörande, attityder, beteenden och språkval. Utbildning och integrering av jämställdhetsaspekter måste därför finnas med i det dagliga arbetet. Att arbeta med en gemensam värdegrund som fullt ut ger de bästa förutsättningarna för en jämställdhetsintegrering är därför helt avgörande.

 

Resultat, effekter och verksamhet efter projekttiden

Målet är att etablera ett nytt arbetssätt, som bättre inkluderar män och kvinnor, och som lever kvar långt efter projekttidens slut. En viktig del av är att genom aktiv kunskapsspridning och utbildning i och om jämställdhetsintegrering utveckla arbetsformer som lever vidare. Innovations- och resursplattformen GREEN NORTH ska utvecklas till ett känt varumärke regionalt, nationellt och internationellt. GREEN NORTH ska inte bara förknippas med framsynta miljötekniska produkter och tjänster samt transparenta och effektiva processer som stöder samverkan i affärsutveckling och innovation. Projektet ska också tydligt visa att ett aktivt jämställdhetsarbete ger effektivare utvecklingsprocesser och bredare nätverk.

GREEN NORTH ska bidra till att regionen stärker konkurrenskraften. Detta genom etablering av en jämställd utvecklingsmiljö som i förlängningen ger ökad jämställdhet inom befintliga och nya miljöteknikföretag. Projektet och dess resurser ska i den mån det är möjligt komma både kvinnor och män tillgodo.

 

Uppföljning av projektets jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegreringen kommer att vara en del av den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av projektet. Omvärldsanalys och lägesrapporter kommer att inkludera jämställdhetsaspekter som ska ge perspektiv och beskriva utvecklingen. Allt i förhållande till projektplanen.

Projektet kommer att tillämpa löpande utvärdering via extern anlitad resurs som löpande följer projektets genomförande i detalj. Uppdraget kommer tydligt att omfatta utvärdering av GREEN NORTH:s jämställdhetsarbete. Återkoppling till projektet kommer att ske årligen och projektet ska vidta åtgärder utifrån vad som kommer fram i den löpande utvärderingen. Värderingsresultaten ska även spridas av den externa resurspersonen som dessutom ska delta i aktiviteter som gynnar lärandet inom projektet och, om möjligt, mellan andra projekt.


Samverkansparter

Finansiärer

 • Bodens Energi
 • SCA Obbola
 • Ragn-sells
 • Dåva DAC
 • D-Tox
 • Piteå Såg och Hyvleri
 • Geogen AB
 • Spinchem
 • Piteå Science Park
 • Luleå MiljöResurs AB
 • Envix
 • Robertsfors kommun
 • Nordmaling kommun
 • Bodens kommun
By Formsmedjan. Powered by Yago
Var med
och
förändra