Hoppa till innehållet
Vårmöte för nästa steg
16 maj 2018

Vårmöte för nästa steg

EU-projektet Green North har nu varit en verklighet i ett och ett halvt år och gick i samband med vårmötet in i nästa fas och ser med tillförsikt fram emot att ytterligare stärka samverkansarbetet mellan näringsliv, myndigheter, företag och akademin inom miljötekniksektorn i Norrbotten och Västerbotten.

Under Green Norths vårmöte 2018 i Lövånger Kyrkstad samlades ett 30-tal intressenter, delprojektledare, studenter och företagare för att fortsätta diskussionerna om och kring framtidens miljöteknikutveckling. Temat för mötet var: Innovation i samverkan som var tydligt under båda mötesdagarnas föredrag och diskussioner. På plats fanns representanter från lärosätena Luleå tekniska Universitet och Umeå Universitet, Miljöteknikcentrum, MTC, i Umeå, kommunikationsbyrån Formsmedjan, affärsutvecklarna LTU Business,Uminova Innovation, North Sweden Cleantech, Racoon Miljöfilter, Dåva Dac i Umeå, C-Green , Geogen, Ragn-Sells, samt Robertsfors kommun.

Det händer väldigt mycket inom miljöteknikområdet både nationellt och globalt och under mötet togs det bland annat upp, lagstiftningens roll i att förstå och understödja den cirkulära ekonomin.

Delprojektledarna för de nio pågående projekten inom Green North paraplyet berättade om projekten hur de fortskred, vilka lärdomar och vilken kunskap som har införskaffats hittills. Det följdes av frågor och diskussioner kring fortsatt utveckling och möjligheter.

Stina Jansson och Lale Andreas tog upp sina projekt inom resursområdet.  
Möjliga användningsområden för slaggrus, exempelvis som byggmaterial eller konstruktionsmaterial arbetas det med tillsammans med Bodens Energi.
Tillsammans med Ragn-Sells och SCA undersöker man användandet av grönlutsslam och aska i olika konstruktionssammanhang. Med hjälp av HTC teknik tillsammans med företagen Spinchem och Miljötekniskt Center AB testproducerar man biokol för vattenrening. Det sistnämnda projektet är också kopplat till andra projekt som syftar till att förbättra vattenrening i delar av Afrika och avfallshantering i rymden.

Inom Miljöområdet berättade Lisa Lundin om de behandlingstekniker hon tillsammans med Dåva Dac undersöker för att finna ett sätt att behandla dioxinförorenad mark, vilket är ett problem exempelvis där det har bedrivits sågverksamhet.

Mats Tysklind och Peter Haglund söker i två olika projekt lösningar på frågor om hur man bäst renar förorenat vatten. Tillsammans med Envix Nord fokuserar man på avlopps -och processvatten där bland annat läkemedelsrester är ett problem och hur avancerad oxidation kan lösa detta och tillsammans med Dåva Deponi på hur markfilter kan rena grundvatten.
Vi fick också en inblick i hur man på Piteå Såg och Hyvleris anläggning utvecklar saneringsteknik för att rena arsenikförorenad mark tillsammans Geogen AB och Jurate Kumpiene,

Pär Larshans från Ragn-Sells berättade om vilka affärsarenor Ragn-Sells skall verka på och hur dom ser på sin roll inom den cirkulära ekonomin. Behovet av att minska resursuttaget, vikten av att bygga upp materialbankar och att tänka samverkan från start var genomgripande ledord. En uppskattad föreläsning med det stora perspektivet som utgångspunkt som ledde till många diskussioner och idéer deltagarna emellan.

Marcus Öhman berättade om Nils Skoglunds energiprojekt där SCA Obbolla jobbar med att effektivare utnyttja energiinnehållet i restslam som kommer från produktionen.

Start-up sensationen C-Green´s VD Erik Odén berättade om deras lösning för att skapa biokol och andra resurser som kan vara till nytta från restslam via metoden HTC, hur detta produktifieras och paketeras för att kunna nå och mottas av marknaden på ett positivt sätt.

Detta bidrog till att dialog och tankar kring skalbarhet följde som en röd tråd fortsatt under eftermiddagen och efterföljande dag. LTU Business Emil Svanberg fortsatte på den inslagna vägen och utmanade rådande tankesätt när han talade om och diskuterade kring affärsutveckling mellan näringsliv och akademi.

I Robertsfors kommun jobbar man för att skapa ett högtryckscentrum, där man genom extrema tryck och höga temperaturer gör det möjligt att exempelvis återvinna kompositmaterial, vilket Erik Rosenbaum tog upp och där mötesdeltagarna var med och diskuterade möjligheter kring hur man utveckla de olika delarna.

Under fredagen tog Kjell Öberg från Uminova Holding/North Sweden Cleantech taktpinnen från start och talade om de fyra T:na. Teknik, Tajming, Tiden och Teamet när en idé skall gå hela vägen till kommersiell verklighet. Tillsammans med Camilla Viklund från Uminova Holding och övriga deltagare på mötet så lade man fröet till samordningsmöjligheter och stöttande mellan olika miljöteknikprojekt i den norra regionen som bådar gott för framtiden. Detta rimmade helt i linje med Anders Lagerkvists uppmaning och frågeställningar om hur Green North skall bli ännu bättre och Green Norths projektledares Mats Tysklinds avslutningsföredrag och slutord.

– Det var många intressanta dragningar och det är spännande att det finns så många slam projekt, konstaterade Pär Larshans Ragn-Sells, en av deltagarna.


Fler artiklar

I Umeå finns framtidens testbädd

5 november 2018
Att skala upp och testa miljöteknik från labb till pilotanläggning – det är tanken med Miljötekniskt center, MTC, i Umeå. Här ska universitetens...

Från aska till byggmaterial – så ska Lale få ordning på slaggruset

22 oktober 2018
När avfallet bränns i värmeverket i Boden bildas bottenaska. Bottenaskan, eller slaggruset som det heter, är ett miljöproblem – men skulle kanske...

Green North växlar upp och välkomnar Erik Rosenbaum

28 september 2018
Green North har lagt i en extra växel och anställt Erik Rosenbaum för att stärka länken mellan näringslivet och akademin för ökad samverkan och...


Samverkansparter

Finansiärer

 • Bodens Energi
 • SCA Obbola
 • Ragn-sells
 • Dåva DAC
 • D-Tox
 • Piteå Såg och Hyvleri
 • Geogen AB
 • Spinchem
 • Piteå Science Park
 • Luleå MiljöResurs AB
 • Envix
 • Robertsfors kommun
 • Nordmaling kommun
 • Bodens kommun
Var med
och
förändra